Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Μπορούμε να ενταφιάσουμε τα αέρια θερμοκηπίου
Μια στρατηγική που συνδυάζει τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς καύσης γαιανθράκων με την επακόλουθη διοχέτευσή του υπό πίεση μέσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς με σκοπό τη μακροπρόθεσμη αποθήκευσή του, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ρυθμού αύξησης της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης του CO2. Καθοριστικά στοιχεία της επιτυχίας των προγραμμάτων δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2 σε μεγάλη κλίμακα είναι αφενός η χαμηλού κόστους τεχνολογίες για την ασφαλή συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα στις μονάδες παραγωγής ισχύος αφετέρου ο εμπλουτισμός της εμπειρίας μας σχετικά με την υπό πίεση διοχέτευση του CO2 στο υπέδαφος προκειμένου να αποκλείεται η διαρροή του προς την επιφάνεια. Ευτυχώς, οι ευκαιρίες για οικονομική αποθήκευση και δέσμευση του CO2 αφθονούν. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα όταν προορίζεται να αυξήσει σημαντικά την απόληψη αργού πετρελαίου από παλαιά κοιτάσματα. Ο καθαρισμός του φυσικού αερίου και η βιομηχανική παραγωγή υδρογόνου αποφέρουν διοξείδιο του άνθρακα σε χαμηλό κόστος. Τα πρώτα προγράμματα που διασυνδέουν αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους θα επιφέρουν τη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων και θα προκαλέσουν την ανάπτυξη κανονισμών οι οποίοι θα διέπουν τις διεργασίες αποθήκευσης CO2.