Φεβρουάριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Πατώντας πόδι στη στεριά
Η εμφάνιση των χερσαίων σπονδυλοζώων υπήρξε θεμελιώδους σημασίας γεγονός για την εξέλιξη της ζωής στη Γη. Επί δεκαετίες, ένα ασήμαντο αρχείο απολιθωμάτων μάς δημιουργούσε προβλήματα στις προσπάθειες καταγραφής των βημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εξέλιξη ορισμένων ιχθύων σε χερσαία τετράποδα. Απολιθώματα τα οποία συλλέχθηκαν κατά τα τελευταία 15 χρόνια έδωσαν πολλές νέες πληροφορίες και άλλαξαν ριζικά τις γνώσεις μας σχετικά με την εξέλιξη, την ποικιλότητα, τη βιογεωγραφία και την παλαιοοικολογία των τετραπόδων. Από τα πρόσφατα αυτά ευρήματα προκύπτει ότι στα τετράποδα εξελίχτηκαν πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά τους ενώ ήταν ακόμα υδρόβια. Αποκαλύπτεται επίσης ότι τα πρώιμα μέλη της ομάδας εμφάνιζαν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και ήταν πιο εξαπλωμένα γεωγραφικά και οικολογικά από ό,τι παλιότερα πιστευόταν.