Απρίλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Στενές επαφές στις ανοσοσυνάψεις
Από φωτομικρογραφίες ανοσοκυττάρων —οι οποίες λήφθηκαν με μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας τη στιγμή που τα κύτταρα βρίσκονταν σε επαφή με άλλα κύτταρα—, έχουν αποκαλυφθεί παροδικές μεμβρανικές δομές όμοιες με τις συνάψεις που αναπτύσσονται μεταξύ των νευρικών κυττάρων για να επικοινωνούν. Οι διεξαγόμενες έρευνες σχετικά με τις συνάψεις των ανοσοκυττάρων εστιάζονται τόσο στους μηχανισμούς μέσω των οποίων είναι δυνατός ο έλεγχος του σχηματισμού τους όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι δομές αυτές διαμορφώνουν την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Η παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε μεμονωμένα ανοσοκύτταρα ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω κύτταρα μοιράζονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες υπέρ της άμυνας του οργανισμού από ασθένειες.